Vreedzame school

Anti-pestprogramma

Op onze school werken we met 'De Vreedzame School'. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het Vreedzame school programma past perfect bij de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs en sluit aan bij de doelen van burgerschap.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via ZIEN. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via WMK. Naast de 2 jarige veiligheidsmonitor van WMK, monitoren wij de veiligheid door vragenlijsten van "Zien!" Hierbij vullen de leerkracht en leerlingen een vragenlijst in over de sociale veiligheid en het systeem geeft hierbij direct handelingsadviezen. Deze kan de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider verder uitwerken tot een aanpak in de groep.