Zo leren wij

Ons onderwijs is ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, zin zoekend, coöperatief, wereld oriënterend en kritisch. Binnen een heldere structuur hebben kinderen begrensde mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Onze kwaliteit is dat we blijvend leren en ontwikkelen om binnen de principes van Jenaplan optimale resultaten te behalen. De stamgroepleiders blijven leren en zich ontwikkelen om binnen de principes van Jenaplan de kinderen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Stamgroep

De kinderen zitten in een stamgroep waar meerdere leerjaren bijeen zitten. Hierdoor wisselen de samenstellingen van de groepen elk jaar. Dit geeft kinderen de kans om elk jaar opnieuw een andere rol of plaats in de sociale groep te verwerven,maar ook leren kinderen om rekening te houden met elkaar. Kinderen leren van ons elkaar te helpen en respect voor elkaar te hebben ongeacht de leeftijd, de afkomst of sociale status van ouders. Wij kiezen hiervoor omdat je ook in de maatschappij en in een gezin te maken hebt met verschillende leeftijden en perspectieven. Kinderen uit verschillende stamgroepen hebben nauw contact met elkaar. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de kinderen zich veilig, gewaardeerd en uniek voelen en vormen we met elkaar een gemeenschap.

Ritmisch weekplan

Kenmerkend voor ons onderwijs is het ritmisch weekplan. Binnen de dag, de week, de maand en het jaar plannen we afwisselend inspannende en ontspannende activiteiten. Doordat ook de 4 basisvormen (viering, gesprek, werk en spel) door de hele week, maand, jaar en dag ritmisch terugkomen, noemen we het een ritmisch weekplan.

Viering

Wij vieren regelmatig in een schooljaar met elkaar, niet alleen de feesten, maar ook wat de kinderen hebben geleerd. Tijdens de viering presenteren de kinderen met elkaar verschillende culturele en creatieve uitingen, waarbij zingeving een belangrijk onderdeel is. Als school doen we mee met alle feesten die in Nederland erkend zijn, zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas. Omdat we een openbare school zijn op neutrale grondslag kunnen we ook feesten vieren van andere godsdiensten. We verwachten dat alle kinderen meedoen met onze feesten omdat ze een niet-religieuze insteek hebben en een wereldoriënterend karakter dragen.

Gesprek

We beginnen elke dag met de kring in alle stamgroepen. In de kring is ieder kind een gelijkwaardige gesprekspartner. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en zichzelf te presenteren. In de kring geeft de stamgroepleider instructies, worden verhalen verteld, gesprekken gevoerd, gezongen, meningen uitgewisseld en ervaringen gedeeld. De stamgroepleider zorgt er iedere dag voor dat het kringgesprek verloopt met respect voor een ieder en een goede inhoud heeft.

Werken

Kinderen krijgen instructies, werken zelfstandig aan een taak, plannen activiteiten en ondernemen gezamenlijke acties. De stamgroepleider geeft les, stuurt activiteiten aan, begeleidt kinderen, helpt en ondersteunt waar kinderen dit nodig hebben. Het aanbod staat dagelijks op het bord en wordt doorgesproken zodat iedereen weet hoe de dag zal verlopen en wat verwacht wordt. Zo zorgen we ervoor dat kinderen rustig, geconcentreerd, zelfstandig en samen kunnen werken en dat we structuur bieden met duidelijke regels, ritmes en regelmaat, waarbinnen ruimte is voor eigen inbreng.

Spel

Spelend leren en lerend spelen. Dat is een waarde die elk mens nooit zou mogen verliezen. Spel wordt op onze school gestimuleerd in alle stamgroepen. De stamgroepleider daagt uit en nodigt ieder kind uit om te spelen, zodat kinderen niet alleen leren met hun hoofd, maar ook juist door de ervaring tijdens het spel met elkaar.

Stamgroepwerk

Stamgroepwerk zijn de wereldoriënterende projecten waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en kunstzinnige vakken verwerkt zijn. We gaan uit van de kerndoelen en voldoen daarmee aan de wet, maar we gaan veel verder. De projecten zijn een rijke mix van kennis, vaardigheden en activiteiten over de wereld om ons heen in de breedste zin van het woord. De stamgroepleider verzorgt de planning en de voorbereidingen. De kinderen geven zelf mede invulling aan de projecten door kennis te delen of hun eigen belevingswereld in te brengen. We voegen culturele, creatieve, sportieve, natuur-educatieve en kookactiviteiten samen in de projecten. Ook gaan we op excursie om de wereld buiten de school te ervaren en ervan te leren. Voor onze school is de wijk waar de school in staat een belangrijk leerterrein, omdat de kinderen daar veel kunnen beleven en de echte wereld kunnen ervaren. Door op deze manier te leren, zien de kinderen de samenhang en blijft het geleerde beter hangen.

Zelfstandig werken

Na de instructies gaan de kinderen aan de slag met de verwerking van het geleerde. Dit doen ze stil en samen of alleen, afhankelijk van de taak. Als de kinderen met hun weekplan aan de slag gaan, doen ze dit tijdens de blokuren. In alle stamgroepen kunnen kinderen zelfstandig keuzes maken hoe ze hun werk plannen. Op het dag- of weekplan geeft de stamgroepleider aan welke basisactiviteiten af moeten zijn en zeker gedaan moeten worden. Op het weekplan staan extra activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen om aan te gaan werken.

Modern onderwijs

Jenaplan Vlaardingen is een moderne school, waar digiborden met moderne software, Chromebooks en techniek belangrijke onderdelen zijn van de dagelijkse lessen. We werken uiteraard met moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen: Taal in Beeld (taal), Doelenmethode (rekenen en spelling), Veilig Leren Lezen, Lekker Lezen en Pennenstreken (schrijven). Voor wereldorientatie gebruiken we de methode Jeelo. We maken voor de kinderen inzichtelijk wat ze moeten kennen en kunnen per vakgebied en per leerjaar, zodat de instructies gericht en doelmatig gegeven kunnen worden.

Engels

We geven de kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 Engelse les. Wij maken hierbij gebruik van de methode “Groove me”. Aan de hand van liedjes leren de kinderen Engels. De kleuters leren onder andere tellen, de dagen van de week, de kleuren en Engelse woordjes die bij hun belevingswereld passen. Vanaf groep 3 breiden we dit verder uit met woorden, begrippen en gezegdes. Dit leren de kinderen door liedjes, teksten lezen en gesprekken voeren in het Engels.

Mindfulness

Omdat we geloven dat kinderen baat hebben bij rust en evenwicht, bieden wij hen de kans om tot zichzelf te komen en vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden. De kinderen leren door mindfulness goed naar zichzelf te luisteren, lichamelijke signalen gewaar te worden, tot rust te komen en goed adem te halen. In elke stamgroep worden mindfulnessactiviteiten gedaan. Zo komt de stamgroepleider samen met de kinderen tot bezinning.

Bewegen

Om lekker te kunnen bewegen en sportief bezig te kunnen zijn, horen buitenspelen, spelen in het speellokaal en gym er structureel bij. In elk schooljaar komen ook nog andere bewegingsactiviteiten aan bod zoals dans, sportdagen, sponsorloop en wandelingen. Door te bewegen willen we individuele prestaties, samenwerken, samen spelen en sportiviteit centraal laten staan. Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door stamgroepleiders met een gymbevoegdheid en we werken met de leerlijnen van Basislessen Bewegen.

Gezond eten en drinken

Voor het tienuurtje en voor de lunch nemen de kinderen zelf eten en drinken mee. We adviseren zoveel mogelijk gezonde dingen volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit betekent dat we geen snoep en frisdranken toestaan voor de tienuurtjes en de lunch. Als u uw kind toch snoep, snacks of frisdranken meegeeft, kan het mee teruggaan in de brooddoos naar huis. Voor de traktaties zien we ook graag gezonde “hapjes” en zo min mogelijk snoep.